Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

_จำหน่ายเครื่องเชื่อม CO2/MIG/MAG/TIG และอะไหล่เกียวกับงานเชื่อม, ซ่อมหุ่นยนต์ ,ระบบ PLC

โทร: 084-7697945

บริษัท เวลด์ อาร์ค  จำกัด  เป็นผู้จัดจำหน่าย และบริการซ่อมบำรุง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เช่น OTC, Nachi, Panasonic  และเครื่องเชื่อม  CO2, MIG, MAG, TIG, Plasma, SPOT, STUD, Arc Machine หลายรุ่น หลายยี่ห้อ เช่น OTC, Miller, Panasonic  เป็นต้น   รวมถึงการจำหน่ายอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักร และงานอุตสาหกรรมทุกชนิด  โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำมาเกือบ 10 ปี  เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับงานอุตสาหกรรม 

ทางบริษัท ฯ  เล็งเห็นถึงคุณค่าของการประสานงานอันดีจากลูกค้า  จึงมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ  เพื่อรักษาไว้ซึ่งความพึงพอใจ  เสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า  โดยบริษัท ฯได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่สำคัญขององค์กร  ดังนี้

1. นโยบายคุณภาพ 
บริษัท ฯ ดำเนินการภายใต้ปัจจัยสำคัญ 3 ประการ   คือ
                1. บริษัท ฯ ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
                2.  การบริการที่รวดเร็ว  ให้ความมั่นใจ   แก้ไขเครื่องที่ขัดข้องได้ทันที  และรักษาผลประโยชน์ลูกค้าให้มากที่สุด
                3.  ความซื่อสัตย์ในการเสนอสินค้า และการบริการคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน ทุกระดับ

2.  นโยบายการดำเนินการธุรกิจ
                 1.  แผนการตลาด และการขายสินค้า
                                1.  เป็นตัวแทนจำหน่าย  และคัดเลือกสินค้าคุณภาพ
                                2.  สรรหาสินค้าที่มีคุณภาพ  ตามความต้องการของลูกค้า
                                3.  ราคามีมาตรฐาน  ตามท้องตลาด
                                4.  การจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
                                5.  ทำการเสนอราคา  และคุณภาพในเงื่อนไขที่แน่นอน และชัดเจน
                                6.  รับประกันคุณภาพสินค้า 
                  2.  แผนการให้บริการซ่อมหุ่นยนต์ เครื่องเชื่อม
                                1.  ทำการซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษา
                                2.  การให้บริการนอกสถานที่ ณ ที่ติดตั้ง พร้อมคำแนะนำในการใช้สินค้า
                                3.  เป็นตัวแทนซ่อมให้บริษัทผู้ขายสินค้ารายอื่น ๆ
                                4.  เป็นผู้รับเหมาให้บริการต่อเนื่องระยะยาวในสัญญารายปี

     3.  นโยบายการรับประกันสินค้าและบริการ
                1.  การรับประกันงานซ่อม  โดยจะเริ่มรับประกันจากวันที่ส่งมอบสินค้า แต่ไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ลูกค้าส่งซ่อม และหมดอายุตามวันที่ติดสติกเกอร์รับประกันของบริษัท  โดยสติกเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยสินค้าต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น  ไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ  การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ตกหล่น ถูกน้ำหรือของเหลว สารเคมี การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี คราบสนิม สัตว์ หรือ แมลง และความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น แตก หัก บิด บิ่น งอ ร้าว ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้น ๆ
                2.  สินค้าใหม่   บริษัท ฯ โดยจะเริ่มรับประกันจากวันที่ซื้อสินค้า และหมดประกันเมื่อระยะเวลาประกันของทางผู้ผลิตกำหนดไว้  โดยสินค้าต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น  ไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ  การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ตกหล่น ถูกน้ำหรือของเหลว สารเคมี การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี คราบสนิม สัตว์ หรือ แมลง และความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น แตก หัก บิด บิ่น งอ ร้าว ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้น ๆ
                3.  สินค้ามือสอง  บริษัท ฯ  โดยจะเริ่มรับประกันจากวันที่ซื้อสินค้า และหมดอายุตามเวลาที่ติดสติกเกอร์รับประกันของบริษัท ฯ โดยสติกเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยสินค้าต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น  ไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ  การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ตกหล่น ถูกน้ำหรือของเหลว สารเคมี การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี คราบสนิม สัตว์ หรือ แมลง และความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น แตก หัก บิด บิ่น งอ ร้าว ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้น ๆ
                4.  บริการอื่น ๆ  คือบริการเสริม  โดยจะรับประกันเฉพาะค่าแรงในการซ่อมเพิ่มอีก 1 และ 2 ปี  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละรุ่น  ซึ่งจะคิดเฉพาะค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนเท่านั้น  โดยมีเงื่อนการรับประกันดังนี้
                                1.  ต้องเป็นเครื่องที่ซื้อจากทางบริษัท เวลด์ อาร์ค  จำกัด 
                                2.  การรับประกันเริ่มเมื่อสินค้าหมดอายุการรับประกันจากทางผู้ผลิตแล้ว
                                3.  การรับประกันจะรับประกันในส่วนของค่าบริการตรวจซ่อมเท่านั้น  ซึ่งจะคิดราคาเฉพาะค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนจริง
                   4.  อะไหล่ที่เปลี่ยนต้องเป็นอะไหล่ของบริษัท เวลด์ อาร์ค จำกัด เท่านั้น
                                5.  ตัวเครื่องจะต้องไม่เคยส่งซ่อมที่อื่นมาก่อน 
                                6.  กรณีเสนอราคาลูกค้าแล้วไม่ซ่อมจะถือว่าการประกัน สิ้นสุดลงทันที
                                7.  กรณีลุกค้าต้องการให้บริการซ่อมเครื่องนอกสถานที่ หรือต้องนำเครื่องกลับไปซ่อมที่บริษัท เวลด์ อาร์ค   จำกัด  จะได้รับส่วนลด 100 บาท  ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
                                8.  เงื่อนไขดังกล่าว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า